Όργανα/Δ.Σ.

ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Τα όργανα του Συλλόγου είναι:

Η Γενική Συνέλευση

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Η Εξελεγκτική Επιτροπή

Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) αποτελεί το ανώτατο όργανο του Συλλόγου και συγκροτείται από τα τακτικά μέλη του που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις ως προς το Σύλλογο. Συνέρχεται τακτικά δύο φορές το χρόνο, μετά από πρόσκληση του Δ.Σ., που ανακοινώνεται δέκα ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλισής της με έγγραφο ή ηλεκτρονικό ή άλλο ενδεδειγμένο νόμιμο τρόπο.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Προνοεί, αποφασίζει και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια εντός των νομίμων πλαισίων και της δεοντολογίας για την επιδίωξη των σκοπών του Συλλόγου. Λογοδοτεί ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης. Εισηγείται τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την επιδίωξη των σκοπών του Συλλόγου. Μεριμνά για την είσπραξη των εσόδων και συντάσσει τον οικονομικό απολογισμό κάθε έτους.

Η ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Από τη Γενική Συνέλευση εκλέγεται, μαζί με το Δ.Σ., τριμελής Εξελεγκτική Επιτροπή που έχει καθήκον τον έλεγχο του ταμείου, των δαπανών και των εισπράξεων και την υποβολή σχετικής έκθεσης προς τη Γενική Συνέλευση.

Αρχαιρεσίες

Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. και Εξελεγκτικής Επιτροπής διενεργούνται κάθε δύο χρόνια. Όσοι επιθυμούν να εκλεγούν μέλη του Δ.Σ και της Εξελεγκτικής Επιτροπής υποβάλλουν τη σχετική αίτηση στο Δ.Σ. Η Εφορευτική Επιτροπή ανακηρύσσει τους υποψηφίους και τους καταχωρεί σε αλφαβητική σειρά σε ένα μόνο ψηφοδέλτιο. Επιτυχόντες θεωρούνται όσοι έλαβαν τις περισσότερες ψήφους και σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση. Οι πέντε πρώτοι σε ψήφους είναι τα τακτικά μέλη του Δ.Σ. και οι επόμενοι πέντε αναπληρωματικά. Το ίδιο ισχύει και για τα τρία πρώτα σε ψήφους μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής, καθώς και για τα τρία επόμενα ως αναπληρωματικά.

Διοικητικό Συμβούλιο:

Δημήτρης Κάραλης (Πρόεδρος)

Ελευθέριος Ελμαλής (Αντιπρόεδρος)

Ευάγγελος Αλμπάνης (Γενικός Γραμματέας)

Κωνσταντίνος Στούρας (Ταμίας)

Σοφία Ευαγγελίδη (Μέλος)

Υπεύθυνος δικτύου Αποφοίτων ΣΕΜΦΕ:

Κωνσταντίνος Στούρας